Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Sulmierzycach
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sulmierzycach
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Menu  / INFORMACJE OGÓLNE  / Działalność Pożytku Publicznego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Działalność Pożytku Publicznego Działalność Pożytku Publicznego
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Sulmierzyce
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

 

Stosownie do art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) przedkładam Radzie Gminy Sulmierzyce sprawozdanie za 2018 rok z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje projektu rocznego Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi  zwanego dalej „Programem” odbyły się zgodnie z art. 5 ust. 5 powołanej wyżej ustawy w dniu 30 października 2017 r. w formie otwartego spotkania w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach. Celem konsultacji było poznanie opinii oraz umożliwienie zgłoszenia uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe  działające na terenie Gminy Sulmierzyce. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag oraz opinii do projektu Programu.

Roczny Program został przyjęty Uchwałą Nr XLII/257/2017 Rady Gminy Sulmierzyce
w dniu 29 listopada 2017 r. Głównym celem współpracy było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Dla realizacji tego celu zostały wyznaczone cele szczegółowe tj.:

a) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Sulmierzyce;

b) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;

c) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć;

d) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

 

W Programie zostały wyznaczone następujące priorytetowe zadania do wykonania w 2018 roku:

-        wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i promocją zdrowia;

-        integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem;

-        rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach świetlic, kół zainteresowań;

-        organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych związanych ze świętami narodowymi, promocją Gminy itp.;

-        wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Gminy;

-        wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska;

-        wspieranie i działanie na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, treningi, seminaria;

-        działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku;

-        rozwój usług na rzecz seniorów oraz ich aktywności w środowisku lokalnym;

-        diagnozowanie aktywnych potrzeb i problemów seniorów;

-        wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju życia kulturalnego mieszkańców gminy;

-        propagowanie tradycji gminnych;

-        organizowanie wystaw, prezentacja dorobku artystycznego gminy;

-        aktywizacja mieszkańców gminy w życiu społecznym;

-        wspieranie inicjatyw w zakresie krajoznawstwa i twórczych działań na rzecz rozwoju turystyki, krajoznawstwa i przedsięwzięć kulturalnych;

-        organizowanie różnych form aktywności w zakresie wychowania, edukacji i oświaty wśród dzieci i młodzieży,

-        integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych Zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce. Powołana została również Komisja konkursowa, która oceniała złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Po pracach Komisji sporządzane były protokoły, które ostatecznie zatwierdzał Wójt Gminy, a następnie zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych. Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w ustawie, treść ogłoszeń konkursowych oraz wyniki zamieszczone były na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Przy procedurach przyznawania i rozliczania dotacji przedstawiciele organizacji mogli na bieżąco korzystać z pomocy pracowników.

W wyniku ogłoszonego w dniu 16 marca 2018 r. konkursu ofert, Gmina Sulmierzyce przekazała łącznie 36.000,00 zł na realizację następujących zadań publicznych w 2018 roku z zakresu:

1)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Kwota wykorzystana

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Pajęcznie, Koło Nr 2
w Sulmierzycach,
98-338 Sulmierzyce

Wspieranie i działanie na rzecz integracji oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym seniorów

 

6.000,00 zł

6.000,00 zł

 

2)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Kwota wykorzystana

Stowarzyszenie Niezniszczalni, Bogumiłowice 16,
98-338 Sulmierzyce

Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice

 

6.000,00 zł

5.501,95 zł*

*kwota w wysokości 498,05 zł jako niewykorzystana część dotacji została zwrócona przez ww. Stowarzyszenie na rachunek bankowy Gminy

 

3)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Chorzenice i Marcinów

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Kwota wykorzystana

Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś, Chorzenice 107,
98-338 Sulmierzyce

Rozwój działalności Stowarzyszenia oraz integracja mieszkańców w sołectwie Chorzenice i Marcinów

 

6.000,00 zł

6.000,00 zł

 

4)      działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie Piekary

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Kwota wykorzystana

Stowarzyszenie Nasze Piekary,

Piekary 39,
98-338 Sulmierzyce

Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie Piekary

6.000,00 zł

6.000,00 zł

 

5)      działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna, organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Kwota wykorzystana

Stowarzyszenie Dobra Wola,
Wola Wydrzyna 40a,
98-338 Sulmierzyce

Rozwój działalności Stowarzyszenia „Dobra Wola” oraz integracja mieszkańców Wola Wydrzyna

 

6.000,00 zł

6.000,00 zł

 

6)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Kwota wykorzystana

Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Zabytkowej i Turystyki Motocyklowej,
Piekary 33,
98-338 Sulmierzyce

Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań w zakresie motoryzacji

6.000,00 zł

6.000,00 zł

 

Zgodnie z zawartymi umowami, ww. realizatorzy poszczególnych zadań złożyli sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenia wykorzystania dotacji.

 

Sulmierzyce, dnia 09.04.2019 r.

Sporządził: Sylwia Lorencka

                                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                                            mgr Gabriel Orzeszek

 

Do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Sulmierzyce  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 (pdf)data wytworzenia2019-06-03
data udostępnienia2019-06-03
sporządzone przezWójt Gminy Sulmierzyce - Gabriel Orzeszek
opublikowane przezPaulina Telenga
ilość odwiedzin30
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, tel.: 44 684 60 54, fax: 44 684 60 57, sulmierzyce@gminyrp.pl, www.sulmierzyce.info
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8